Faktoring Nedir?

Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışından doğmuş veya doğacak, faturaya dayalı alacaklarının faktoring şirketlerine devredilmesi yoluyla finansman, garanti veya tahsilat hizmetlerinin sağlandığı bir finansal üründür. Firmalar hem yurtiçi hem de yurtdışı alım ve satım işlemlerinde faktoringden yararlanılabilir.

Temel olarak faktoring işlemi,

Faktoring Süreci

Yurtiçi Faktoring

Satıcı firma satış koşulları, alışveriş hacimleri gibi bilgileri içeren dokümanlarını İş Faktoring'e iletir.

İş Faktoring, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra satıcı firmaya teklif sunar. Bu teklifte sunulacak hizmet, alınacak faiz, komisyon ve ücretler bildirilir.

İş Faktoring ile satıcı firma arasında faktoring sözleşmesi imzalanır.

Satıcı, mal veya hizmet satışından doğan alacaklarını İş Faktoring'e yazılı bildirir.

Fatura ve/veya alacağı tevsik eden evrakın bir suretini de İş Faktoring’e veya İş Bankası şubelerine gönderir.

İş Faktoring, anlaşılan oranlar çerçevesinde satıcıya ön ödeme yapar.

Alacak, vade tarihinde borçlu tarafından İş Faktoring'e ödenir.

İş Faktoring fatura bakiyesini satıcıya öder.

Yurtdışı Faktoring

İhracat

Alıcı satıcıya siparişi iletir.

Satıcı İş Faktoring'e alıcı ile ilgili bilgileri aktarır. İş Faktoring, bu bilgileri ilgili ülkedeki muhabir faktöre aktarır.

Muhabir faktör alıcının kredibilitesi ile ilgili belirlediği limit ve şartlarını İş Faktoring'e bildirir.

İş Faktoring muhabirinden aldığı bilgileri ve kendi çalışma şartlarını satıcıya sunar.

Satıcının şartları kabulünü takiben İş Faktoring ile satıcı arasında faktoring sözleşmesi imzalanır.

Satıcı ve alıcı bir satış sözleşmesi imzalar. Satıcı malları ile ilgili faturayı alıcıya ve faturanın bir kopyasını da İş Faktoring'e gönderir.

İş Faktoring, anlaşılan oranlar çerçevesinde satıcıya ön ödeme yapar.

Vade tarihinde muhabir faktör, fatura meblağını alıcıdan tahsil eder.

Muhabir faktör tahsil ettiği tutarı İş Faktoring'e gönderir.

İş Faktoring fatura bakiyesini satıcıya öder.

Yurtdışı Faktoring

İthalat

İthalatçı firmaların yurtdışından peşin alımlarının faktoring kanalıyla yapıldığı bir üründür.

İlk aşamada yurtdışındaki satıcı ile faktoring şirketi arasında bir faktoring sözleşmesi imzalanır.

Alıcı, faktoring şirketine ithal edilecek malların faturalarını, yükleme belgelerini ve taahhütnamesi gönderir.

Yurtdışına ödeme İş Faktoring aracılığıyla peşin olarak yapılır.

İthalatçı firma vadesinde İş Faktoring’e geri ödemeyi gerçekleştirir